TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP CHẾ TẠO VIỆT NAM

TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP CHẾ TẠO VIỆT NAM

Trong gần 100 ngàn doanh nghiệp chế tạo, hơn 50% là doanh nghiệp sử dụng công nghệ thấp. Khoảng 10% thuộc nhóm sử dụng công nghệ cao.

Ngành công nghiệp chế biến chế tạo đang tạo ra 4,76 triệu việc làm với bình quân thu nhập 9,75 triệu đồng/tháng cho mỗi lao động. Tỷ lệ lao động nữ đang chiếm gần 60% trong lĩnh vực này.

Infographic theo Forbes Việt Nam