Chính sách giao hàng - B2B Thiết Bị Công nghiệp - Eiindustrial.com

Chính sách giao hàng

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG

Thời gian giao hàng dự kiến: Theo thông tin trên biên bản đặt hàng.
Tại thời điểm bàn giao Hàng Hóa, các bên sẽ tiến hành ký kết biên bản bàn giao. Biên bản bàn giao gồm 02 bản gốc, có đầy đủ chữ ký của đại diện hai bên, mỗi bên giữ 01 bản.
Địa điểm giao hàng:
Bên Bán sẽ giao hàng cho Bên Mua tại địa chỉ đăng ký trên biên bản đặt hàng
Chi phí vận chuyển/Delivery Cost: Dựa theo biên bản giao hàng

Hotline Liên Hệ
028 2245 3525