Điều khoản sử dụng dịch vụ - B2B Thiết Bị Công nghiệp - Eiindustrial.com

Điều khoản sử dụng dịch vụ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Quyền và nghĩa vụ của Bên Mua:
 • Kiểm tra trước khi nhận Hàng Hóa
 • Không nhận Hàng Hóa trong trường hợp Hàng Hóa được giao không đúng chủng loại và thông báo cho Bên Bán bằng văn bản, trong vòng 48 (bốn mươi tám) giờ kể từ thời điểm giao hàng, về việc không nhận Hàng Hóa trong đó nêu rõ lý do là Hàng Hóa được giao không đúng chủng loại theo thỏa thuận của hai Bên.
 • Ký kết biên bản bàn giao Hàng Hóa và giữ 01 bản
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và theo quy định pháp luật

Quyền và nghĩa vụ của Bên Bán:
 • Giao Hàng Hóa đúng số lượng, thời gian và địa điểm theo biên bản đặt hàng đã xác nhận
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng Hàng Hóa đã bán cho Bên Mua.
 • Ký kết biên bản bàn giao Hàng Hóa sau khi Bên Mua chấp nhận nhận hàng
 • Thực hiện các thủ tục về thuế liên quan đến Hàng Hóa
 • Bàn giao đầy đủ các giấy tờ liên quan cho Bên Mua
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và theo quy định pháp luật.
 • Thời gian xác lập quyền sở hữu đối với Hàng Hóa
 • Thời điểm xác lập quyền sở hữu Hàng Hóa nói trên chỉ được chuyển từ Bên Bán sang Bên Mua sau khi Bên Bán nhận được 100% giá trị tiền hàng. Lúc này Bên Mua mới xác lập được quyền sở hữu hoàn toàn và tuyệt đối đối với Hàng Hóa nói trên.
Hotline Liên Hệ
028 2245 3525