Các kiểu lưu trữ hàng trong kho (kỳ 1)

Các kiểu lưu trữ hàng trong kho (kỳ 1)

Hệ thống kho được quyết định dựa vào loại hàng hoá và nhu cầu sẵn có của thị trường (service level). Thêm vào đó, giá cả cũng là một yếu tố quan trọng trong việc quyết định hệ thống kho. Do đó, hệ thống lưu trữ trong kho được chia thành hai loại: hệ thống lưu trữ tĩnh (static storage systems) và hệ thống lưu trữ động (dynamic storage systems). Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu về hệ thống lưu trữ tĩnh.