Những Doanh Nghiệp Như Thế Nào Thì Cần Xe Tự Hành AGV?

Những Doanh Nghiệp Như Thế Nào Thì Cần Xe Tự Hành AGV?

AGVs giảm chi phí lao động trong hoạt động của bạn bằng nhiều cách: Bằng cách thay thế một nhân viên bằng AGV, một công ty trả một khoản chi phí duy nhất cho thiết bị đầu tư ban đầu so với chi phí liên tục sẽ đi kèm với một thuê mới như bảo hiểm y tế, bảng lương thuế, tăng lương, thời gian nghỉ phép, vv